Menu

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО   И ОКОЛНАТА СРЕДА  


                     Политиката по качество на фирма Спекта Ауто” ЕООД гр. Бургас, е свързана със стратегията на ръководството за внедряване на система от действия и процеси, водещи до непрекъснатото подобряване на дейността, при гарантиране на високо постоянно качество на предлагания продукт „Продажба на нови и употребявани автомобили, резервни части и сервиз на „Тойота. Извършване на сервизни услуги на други леки, лекотоварни и товарни автомобили. Търговия с моторни масла, греси, антифриз, акумулатори, автомобилни гуми, филтри и аксесоари. Извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС)”, съответстващ на клиентските и нормативни изисквания.

                        За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във фирма Спекта Ауто” ЕООД, е изградена, внедрена и се поддържа система за управление на качеството и околната среда, съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

                        Политиката на организацията подлежи на периодичен преглед и актуализация, за поддържане на нейната адекватност, и е насочена към:

 • Предоставяне на висококачествени и конкуретноспособни продукти и пълно задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите, в съответствие със законодателните изисквания и други изисквания на заинтересованите страни, свързани с качеството, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда;
 • Ползотворно сътрудничество с доставчиците, които спазват основните принципи на работа и предоставят продукти и услуги, водещи до поддържане на постоянно качество на предлагания продукт, намаляване на риска за здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда;
 • Постоянна оптимизация на техническата база, инфраструктура и заобикалящата среда, водещи до подобряване организацията и безопасността на труда, повишаване на икиномическата ефективност и опазването на околната среда;
 • Прилагане на най-добрите налични практики, техники и технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно за подобряване на качеството на предлаганите продукти и за ограничаване или елеминиране на възможните опасности за здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда;
 • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на злополуки, инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на осъзнатост от страна на служителите за спазване на изискванията за здраве и безопасност при работа;
 • Непрекъснато оценяване на въздействието върху околната среда, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол, разумно използване на природните ресурси, енергия, отделяне на емисиии и генериране на отпадъци;
 • Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екелогични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
 • Осигуряване на необходимите обучения на служителите за поддържане на тяхната компетентност, квалификация и правоспособност и засилване на персоналната им отговорност към поддържане на постоянно качество на предлаганите продукти и изпълнение на изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда;
 • Запазване на устойчива трудоспособност на служителите, чрез периодични прегледи, профилактики и почивки, с цел намаляване на умората и стресса при работа и увеличаване производителността на труда;
 • Извършване на навременни и адекватни превантивни мерки, с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол и външни заинтересовани страни, по отношение на здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда;  
 • Запознаване на нашите клиенти, доставчици, партьори, обществени и правителствени организации и други заинтересовани страни с политката на фирмата;

                        Ръководството на Спекта Ауто” ЕООД, е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката на фирмата, както и за реализация на поставените цели в определените срокове.

                        Ръководството на Спекта Ауто” ЕООД се ангажира, изпълнявайки Политиката си по качеството и околната среда, да удовлетворява изискванията на клиента и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството и околната среда.

 • policy date specta
 • policy sign specta 2

Спекта Ауто ЕООД

Бургас

Спекта Ауто ЕООД

бул.Проф.Яким Якимов, № 33
8000, Бургас
t. 0700 700 66
e. spektaauto@toyota.bg

Налични услуги:

Автосалон, Сервиз, Рез.Части, Авторепаратурен сервиз, Бояджиен сервиз

Пътна помощ 

Video Title

Video Slug